RODO North Press

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest North Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a, (86-105) Świecie (dalej North Press Sp. z o.o.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Pani/Pana wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które nawiązały kontakt z North Press Sp. z o.o.. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, jest jednak niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Panią/Panem a North Press Sp. z o.o..

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

North Press Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz North Press Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym North Press Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z North Press Sp. z o.o., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, North Press Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto North Press Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z North Press Sp. z o.o..

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe w związku z odpowiedzią na otrzymaną wiadomość przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Panią/Panem a North Press Sp. z o.o., nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z North Press Sp. z o.o.. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie skutecznego wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezależnie w innym celu i/lub podstawie prawnej, zgodnie z przedmiotowym przypadkiem.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;

- żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.

-- Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

- przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych  (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@swiatprasy.com.pl

North Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwirki i Wigury 2a, (86-105) Świecie.”